§ 1 – Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy kidmo.pl działający pod adresem http://www.kidmo.pl prowadzony jest przez:

BUSH TRADE Bartłomiej Krzak

ul. Przepiórcza 11, 91-511 Łódź, 

NIP 7262505644 REGON 101382868

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 


2. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego kidmo.pl działającego pod adresem http://www.kidmo.pl, w szczególności:
a) zasady zawierania umów sprzedaży Towarów prezentowanych na stronie http://www.kidmo.pl;
b) zasady dokonywania rejestracji, używania i usuwania Konta w ramach Sklepu;
c) zasady korzystania z Formularza Zamówień;
d) zasady korzystania z Newslettera.
3. Informacje o Towarach znajdujące się na stronie internetowej Sklepu takie jak: cena, opis, parametry techniczne i inne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
- komputer (lub inne urządzenie podobne) z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Firefox, Chrome).
- aktywny adres e-mail. 
5. Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest:
a) dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich)
b) korzystanie ze sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (np. poprzez użycie określonego oprogramowania).
c) podawanie danych osobowych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich.

 

 

§ 2 – Słowniczek definicji 

1. Następujące wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone poniżej:
a) Sklep – internetowa platforma sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie, działająca pod adresem http://www.kidmo.pl.
b) Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała Konto w Sklepie albo dokonała zamówienia poprzez Formularz Zamówień.
c) Konto – przypisany Klientowi login (adres e-mail) oraz wybrane przez Niego hasło umożliwiające: dokonywanie zamówień bez każdorazowego wypełniania Formularza Zamówień, podgląd historii zamówień, zapis do Newslettera oraz zmianę podanych danych.
d) Newsletter – usługa świadczona przez BUSH TRADE BARTŁOMIEJ KRZAK, polegająca na cyklicznym wysyłaniu na wskazany przez subskrybenta adres e-mail informacji, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), o wydarzeniach, konkursach i promocjach organizowanych przez BUSH TRADE BARTŁOMIEJ KRZAK
e) Towar – produkt, którego zakup jest możliwy poprzez Sklep. 
f) Formularz Zamówień – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Klientowi zakup Towaru bez rejestracji Konta. 
g) Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

 

§ 3 – Konto Klienta i Formularz Zamówień

1. W celu założenia Konta w Sklepie należy podać dane oznaczone jako obowiązkowe, wybrać hasło oraz zaakceptować regulamin.
2. W celu złożenia zamówienia za pomocą Formularza Zamówień należy podać dane oznaczone jako obowiązkowe oraz zaakceptować regulamin.
3. Klient jest uprawniony do usunięcia swojego Konta. W tym celu powinien wysłać wiadomość e-mail z żądaniem na adres: [email protected] Po otrzymaniu wiadomości Konto zostanie niezwłocznie usunięte.
4. W przypadku naruszenia przez Klienta zasad o których mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu prowadzący Sklep wezwie Klienta do zaprzestania lub usunięcia naruszeń w odpowiednim terminie. Jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne, prowadzący Sklep usunie Konto należące do Klienta.

 

 

§ 4 – Newsletter

1. W celu korzystania z newslettera należy wejść na stronę http://www.kidmo.pl, wpisać w odpowiednim miejscu swój adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „dodaj swój adres”. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link weryfikacyjny. Po kliknięciu w wskazany link rozpocznie się korzystanie z newslettera.
2. Korzystanie z newslettera jest dobrowolne i bezterminowe. 
3. Zarejestrowanie się przez subskrybenta stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji newslettera. 
4. W celu rezygnacji z newslettera należy wysłać e-mail za adres: [email protected] z prośbą o zaprzestaniu jego wysyłki.

 

 

§ 5 – Złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży

1. W Sklepie prowadzona jest sprzedaż Towarów przy wykorzystaniu sieci Internet.
2. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Sklepu: http://www.kidmo.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie lub podać swoje dane adresowe w Formularzu Zamówień.
4. Warunkiem złożenia zamówienia jest zgoda Klienta na treść regulaminu, a także podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru zamawianego Towaru poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka. W trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „zamów" Klient ma możliwość modyfikacji zarówno w zakresie wprowadzonych danych jak i wybranych towarów. Ponadto Klient obowiązany jest do wyboru sposobu dostawy oraz płatności, a także adresu doręczenia oraz ewentualnie danych niezbędnych do wystawienia Faktury VAT.
6. Po złożeniu zamówienia przez Klienta wysyłana jest wiadomość na wskazany adres e-mail potwierdzający transakcję. 
7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie złożenia zamówienia.
8. Złożone zamówienia widoczne są w „historii zamówień'" w zakładce „moje konto" dostępnej na stronie internetowej Sklepu dla Klientów posiadających Konto.
9. Klient ma możliwość weryfikacji, zmiany oraz anulowania złożonego zamówienia do momentu realizacji zamówienia, poprzez kontakt z obsługą Sklepu pod numerem telefonu 793-342-123 lub drogą elektroniczną na adres [email protected]
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, w treści zgodnej z regulaminem.
11. Zamówienie jest realizowane przez Sklep w terminie do 7 dni roboczych. Oznacza to. że w tym terminie zamówiony towar jest przekazywany podmiotowi odpowiedzialnemu za dostawę. 
12. Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
13. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta. Sklep zawiadomi o tym Klienta w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zawarcia umowy oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Zawiadomienie to zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail.

 

 

§ 6 – Cena i sposób zapłaty

1. Ceny towarów zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z zastrzeżeniem ust. 3). Ceny są wyrażone w złotych polskich.
2. Cena wskazana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia.
3. Informacja o koszcie dostawy jest publikowana w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy jest doliczany do ceny zamawianego produktu.
4. Całkowita wartość zamówienia jest wskazana po wybraniu przez Klienta Towaru oraz sposobu dostawy.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży. Jednakże zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji lub wyprzedaży będą realizowane z zachowaniem cen wiążących zgodnie z ust. 2.
6. Do każdego zakupu dołączany jest paragon lub (na życzenie Klienta) Faktura VAT.
7. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty według swojego wyboru:
a) przy odbiorze przesyłki- za pobraniem,
b) poprzez tradycyjny przelew bankowy lub pocztowy,
c) za pomocą platformy www.transferuj.pl
8. Klient uprawniony jest do uzyskania rabatu wg aktualnie mu przysługującego (zgodnie z parametrami konta klienta). Rabat przysługuje na wszystkie artykuły.

 

 

§ 7 – Dostawa

1. Dostawa towarów następuje wyłącznie na terytorium UE.
2. Czas dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia przez Sklep.
3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się poprzez firmę kurierską DPD -  koszt wysyłki wynosi 17 zł (lub 20 zł w wypadku uiszczenia ceny za pobraniem) lub Pocztą Polską – koszt wysyłki wynosi 12 zł list ekonomiczny, 14 zł list priorytetowy, 16 zł paczka ekonomiczna, 20 zł paczka ekonomiczna za pobraniem, 18 zł paczka priorytetowa, 22 zł paczka priorytetowa za pobraniem przy czym jeżeli wartość zamówionych towarów przekroczy 300 zł, koszt wysyłki wynosi 0 zł.
4. Towar jest dostarczany na adres Klienta wskazany w zamówieniu.
 
§ 8 – Prawo odstąpienia od umowy

1.  Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Szczegółowe informacje o zasadach odstąpienia od umowy znajdują się na stronie www.kidmo.pl w zakładce „reklamacje i zwroty”.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który znajduje się na stronie www.kidmo.pl w zakładce „reklamacje i zwroty”.

 

 

§ 9 – Reklamacje oraz niezgodność towaru z umową

1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem ze Sklepu można składać na adres: BUSH TRADE Bartłomiej Krzak ul. Przepiórcza 11, 91-511 Łódź lub też na adres e-mail [email protected] Sklep gwarantuje rozpatrzenie każdej reklamacji w terminie 14 dni. 
2. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient wybierze inny sposób poinformowania go o rozpatrzeniu reklamacji. 
3. BUSH TRADE Bartłomiej Krzak jest obowiązana do dostarczenia Towaru bez wad.
4. BUSH TRADE Bartłomiej Krzak odpowiada jako sprzedawca wobec Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia) na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). 
5. Zgłoszenie wady przez Klienta może nastąpić w dowolnej formie. Aby zgłosić wadę wskazane jest: opisać wadę, zgłosić wybrane żądanie oraz wykazać fakt zawarcia danej umowy sprzedaży. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wady Towaru Klient jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres: BUSH TRADE Bartłomiej Krzak ul. Przepiórcza 11, 91-511 Łódź 
6. W celu zgłoszenia uprawnień z tytułu rękojmi Klient może skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego.

 

 

§ 10 – Dane osobowe

 

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) jest BUSH TRADE Bartłomiej Krzak z siedzibą na ul. Przepiórcza 11, 91-511 Łódź 
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania odpowiednio: rejestracji konta, zakupu towaru, wypełnienia formularza zamówienia. 
4. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez BUSH TRADE Bartłomiej Krzak Krzak (poprzez zapis do newslettera). 
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz żądania usunięcia.

 

 

§ 11 – Postanowienia Końcowe

 

 

1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail specyfikacji zamówienia. 
2. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej http://www.kidmo.pl. Klientowi przysługuje także prawo do pobrania i wydrukowania niniejszego regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności:
a) Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827). 
4. BUSH TRADE Bartłomiej Krzak zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez BUSH TRADE Bartłomiej Krzak, nie krótszym niż 10 dni od dnia udostępnienia na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Klientów.